Спољна служба


Територијална надлежност

mapa

Историјски архив Кикинда, као надлежна установа за заштиту покретних културних добара, врши стручни надзор и превентивну заштиту архивске грађе и регистратурског материјала на територији Северно банатског округа – општине Кикинда,Нови Кнежевац и Чока.Служба заштите архивске грађе ван архива на територији архивског подручја врши стручни надзор над архивирањем, чувањем, стручним одржавањем и одабирањем архивскеграђе, као и излучивањем (уништавањем) безвредног регистратурског материјала којем је истекао рок чувања.По потреби налаже мере за отклањане утврђених недостатака, указује стручну помоћ, те покреће прекршајни поступак против ималаца архивске грађе и регистратурског материјала уколико не извршавају своје обавезе.

Служба за заштиту архивске грађе ван архива

A Tour Of The Stasi Archive

Служба за заштиту архивске грађе ван архива једна је од најзначајнијих служби архива Кикинде. Њен задатак је да врши надзор над правилним архивирањем и чувањем архивске грађе и регистратурског материјала док се још налазе код стваралаца,од њиховог настанка па до предаје архиву. Служба за заштиту архивске грађе ван архива обилази ствараоце архивске грађе и увидом у њено стање и сређеност утврђује да ли су испуњени законски услови у погледу чувања и заштите архивске грађе.Основни извор права у области заштите архивске грађе као културног добра је Закон о културним добрима(Службени гласник РС бр. 71/94) којим је дефинисан појам архивске грађе,обавезе стваралаца у погледу чувања,као и поступци издвајања безвредног регистратурског материјала и примопредаје регистратурских јединица. Према овом Закону ствараоци архивске грађе обавезни су да доносе опште акте и правилнике у вези са начином чувања и евидентирања архивске грађе и регистратурског материјала,међу којима је најважнија листа категорија архивске грађе и регистратурског материјала са роковима чувања. Служба за заштиту архивске грађе ван архива пружа и стручну помоћ ствараоцима архивске грађе,посебно у погледу израде предлога листа категорија безвредног регистратурског материјала која се примењује тек од тренутка када се служба заштите архивске грађе ван архива са њом сагласи.Али, служба заштите пружа стручну помоћ и у свим другим непознаницама канцеларијског пословања.Служба за заштиту архивске грађе, ван архива,ради боље и потпуније заштите грађе код стваралаца,обавља и функцију едукације запослених на пословима канцеларијског и архивског пословања и прати промене прописа и нове тенденције у области управљања документима и архивирања.

Архивска грађа

red

Архивску грађу чине изворни и репродукован писани, цртани, компјутеризовани, штампани, фотографисани, филмовани, микрофилмовани, фонографски или на други начин забележени документарни материјал од посебног значаја за науку и културу који је настао у раду државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, политичких организација и њихових органа, установа и других организација, верских заједница, као и појединаца, без обзира на то кад је и где настао и да ли се налази у установама заштите или ван њих.

 

Регистратурски материјал

Slobodan
Регистратурски материјал чине списи, компјутерски, филмски или видео записи; базе података и разни записи стварани на компјутеру, слике у покрету, текстови и снимци телевизијских програма, фотографски и фонограмски снимци и на други начин састављени записи и документи; књиге и картотеке о евиденцији тих записа, записи и документи, текстови и снимци радио програма, као и микрофилмови о њима, примљени и настали у раду државних органа и организација, органа јединице територијалне аутономије и локалне самоуправе, установа, других организација и верских заједница док су од значаја за њихов текући рад или док из тог материјала није извршено одабирање архивске грађе у складу са одредбма Закона о културним добрима.Члан 37. Државни органи и организације, органи јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, установе, предузећа и друга правна лица у току чијег рада настаје регистратурски материјал, дужни су да : 1) означавају и датирају регистратурски материјал и воде основну евиденцију о њему; 2) чувају регисратурски материјал у сређеном и безбедном стању; 3)класификују и архивирају регистратурски материјал и 4)одабирају архивску грађу и излучују безвредни регистратурски материјал у року од године дана од дана истека утврђеног рока чувања. Излучени безвредни регистратурски материјал може се уништити само на основу писменог одобрења надлежног архива. Архивска грађа је, ван сваке сумње, самосвојно културно добро које пролази кроз вишеслојан поступак његовог настајања и одабирања, прописан овим законом.Као прва мера заштите будуће архивске грађе, у ставу 1. овог члана утврђују се обавезе државних органа и организација и других правних лица у току чијег рада настаје регистратурски материјал.Обавезе прописане овим чланом резултат су вишевековног људског искуства и гарант да ће сав регитратурски материјал у коме се налази сведочење о чињеницама, појавама, односима, догађајима, личностима, бити сачуване за њихово научно и стручно коришћење.
 

Обавезе ималаца и стваралаца архивске грађе и регистратурског материјала

logo
Ствараоциимаоци архивске грађе и регистратурског материјала дужни су:- омогућивати надзор надлежној установи заштите, и достављати установи заштите податке које тражи, – донети Правилник о архивском пословању (утврдити начин класификације и архивирања …) и израдити Листу категорија регистратурског материјала са роковима чувања и доставити исте надлежној установи заштите ради добијања сагласноти,- чувати архивску грађу и регистратурски материјал у сређеном и безбедном стању, у одговарајућем простору и заштитним јединицама паковања,- евидентирати сав регистратурски материјал и архивску грађу у архивској књизи и доставити фотокопију архивске књиге надлежном Архиву,- вршити одабирање архивске грађе и излучивати регистраурски материјал којем је истекао рок чувања уз сагласност надлежне установе заштите,- извршити примопредају архивске грађе (и регистратурског материјала) надлежном Историјском архиву сходно законским одредбама,- удовољити законским одредбама, и другим нормативима (уредбе итд) који регулишу поступак са архивском грађом и регистратурским материјалом